LAGAT Producent sprzętu jeździeckiego

Korzystanie z serwisu

Regulamin sklepu internetowego

Sklep internetowy, działający pod adresem www.lagat.pl (dalej jako: „E-Sklep”), prowadzony jest przez:
LAGAT ul. Powstańców 101/57, 05-800 Pruszków.

1. Postanowienia ogólne

1. E-Sklep prowadzi sprzedaż towarów na odległość za pośrednictwem Internetu.
2. Informacje na temat towarów E-Sklep zamieszcza na stronie internetowej www.lagat.pl

2. Zasady składania i realizacji zamówień

1. Zamówienia na towary oferowane w E-Sklepie przyjmowane są:
a. poprzez stronę internetową www.lagat.pl,
b. telefonicznie w Biurze Obsługi Klienta pod nr telefonu +48 510 30 88 90,
c. pocztą elektroniczną pod adresem lagatpl@gmail.com lub lagat@lagat.pl
2. Zamówienia za pośrednictwem sieci Internet można składać 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, przez cały rok.
3. Do dokonywania zakupów w E-Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
4. W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem strony internetowej www.lagat.pl niezbędne jest wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie.
5. Klient, składając w E-Sklepie zamówienie (dalej jako: „Klient”) w sposób wskazany w pkt 1 powyżej, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów z E-Sklepu. Wysłane przez E-Sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej.
6. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać wyboru: (i) zamawianych towarów, (ii) sposobu dostawy oraz adresu dostawy, (iii) sposobu płatności.
7. Przed zawarciem umowy, E-Sklep zastrzega sobie prawo do telefonicznej weryfikacji zamówienia.
8. Realizacja zamówienia następuje: – w przypadku zamówień płatnych przelewem – z chwilą zaksięgowania wpłaty zgodnej z wartością zamówienia na koncie, – w przypadku zamówień płatnych za pobraniem – po zakończeniu procedury potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez E-Sklep, – w przypadku zamówień kartą kredytową, przelewem elektronicznym – w chwili autoryzacji transakcji.
9. Modyfikacja zamówienia jest możliwa tylko do czasu, gdy zamówienie nie zostało jeszcze realizowane. Wprowadzenie zmian w zamówieniu jest możliwe poprzez kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu +48 510 30 88 90.
10. Warunki realizacji zamówień nietypowych będą za każdym razem ustalane z Klientem telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3. Ceny towarów

1. Ceny zamieszczone na stronie E-Sklepu przy oferowanych produktach są wyrażone w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.
2. Ceny zamieszczone na stronie E-Sklepu nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki.
3. Ceną ostateczną i wiążącą jest cena podana przy danym towarze na stronie E-Sklepu w chwili składania zamówienia przez Klienta.
4. Informacja o całkowitej wartości zamówienia zostaje zaprezentowana Klientowi po dokonaniu wyboru formy dostawy i formy płatności, a przed ostatecznym potwierdzeniem złożenia zamówienia.
5. E-Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów oraz wycofywania istniejących z oferty, przeprowadzania, odwoływania a także modyfikowania akcji promocyjnych. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży będą realizowane na zasadach dotychczasowych.
6. W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych, których ilość jest ograniczona, realizacja zamówień następuje według kolejności wpływu potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.
7. Promocje w E-Sklepie nie podlegają łączeniu o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

4. Dostawa

1. Towar zamówiony w E-Sklepie jest dostarczany na wskazany w zamówieniu adres za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD lub Poczta Polska.
2. Zamówienie realizowane jest w okresie od 24 (dwudziestu czterech) godzin do 7 (siedmiu) dni roboczych od momentu potwierdzenia go lub zaksięgowania wpłaty na naszym koncie. Ilość dni, podana przy danym towarze na stronie internetowej to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji, do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta, bez uwzględnienia czasu dostawy faktycznej przez przewoźnika.
3. Dowód zakupu (faktura VAT lub paragon) zostaje dołączony do przesyłki. Dane umieszczone na fakturze VAT będą zgodne z podanymi przez Klienta przy składaniu zamówienia.
4. Prosimy zwrócić uwagę, iż kurier ma prawo odmowy wniesienia do mieszkania paczek o wadze przekraczającej 31,5 (trzydzieści jeden i pół) kg.
5. W przypadku dostawy towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej należy zwrócić uwagę na poprawność podanego numeru telefonu, ponieważ o dniu dostawy Klient może zostać powiadomiony telefonicznie bądź sms’em.

5. Sposoby płatności

1. Płatność za towar może być dokonywana przez Klienta w następujący sposób:
a. przelew tradycyjny: Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-mail potwierdzający zamówienie i zawierający dane potrzebne do dokonania przelewu. Klient w tytule przelewu podaje tylko numer swojego zamówienia – pozwala to na szybkie zidentyfikowanie płatności w systemie. Po zaksięgowaniu wpłaty, zamówienie jest natychmiast przekazywane do realizacji. Przypominamy, że operacje bankowe oraz zaksięgowanie pieniędzy mogą potrwać kilka dni roboczych.
b. odbiór osobisty: Płatność gotówką przy odbiorze zamówienia. Przed wyborem tej opcji prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta +48 510 30 88 90 lub pocztą elektroniczną pod adresem lagat@lagat.pl, w celu potwierdzenia dostępności towaru i ustalenia terminu odbioru zamówienia. Punkt odbioru osobistego znajduje się pod adresem: 96-300 Żyrardów, ul. Jaktorowska 42.
2. E-Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności dla Klienta, w odniesieniu do wskazanych przez E-Sklep produktów, kategorii produktowych lub liczby zamawianych produktów, o czym Klient będzie wyraźnie poinformowany na stronie internetowej E-Sklepu lub poprzez wiadomość e-mail wysłaną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.

6. Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient będący osoba fizyczną, dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (dalej jako: „Konsument”), nie może odstąpić od umowy.
2. Konsument nie może odstąpić od umowy, gdyż każdy produkt wytwarzany przez LAGAT jest robiony na indywidualne zamówienie zaraz po zaksięgowaniu wpłaty.
3. Jeśli to możliwe zamówienie może zostać zmodyfikowane.

7. Warunki reklamacji

1. E-Sklep ma obowiązek dostarczenia Klientowi przedmiotu zamówienia wolnego od wad. E-Sklep ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w artykułach 556 i 5561 – 5563.
2. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia mu przedmiotu zamówienia, o ile w terminie 1 (jednego) roku od dnia, w którym stwierdził niezgodności dostarczonych produktów z umową, zawiadomi E-Sklep o stwierdzonej niezgodności. W stosunku jednak do Konsumenta, termin na zawiadomienie E-Sklepu o stwierdzonej niezgodności nie może zakończyć się wcześniej niż przed upływem 2 (dwóch) lat od daty doręczenia temu Klientowi przedmiotu zamówienia.
3. E-Sklep w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
4. Warunkiem koniecznym, aby E-Sklep rozpatrzył reklamację jest dostarczenie przez Klienta reklamowanego produktu lub produktów wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji. W przypadku nieprawidłowego złożenia reklamacji, E-Sklep wezwie Klienta do uzupełnienia braków reklamacji w terminie 14 (czternastu) dni od doręczenia takiego wezwania.
5. Przedmiot reklamacji należy odesłać na adres ul. Powstańców 101/57, 05-800 Pruszkówów.
6. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, E-Sklep naprawi lub wymieni reklamowany produkt w ciągu 14 (czternastu) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
7. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na niekorzyść Klienta, Klient ma możliwość skorzystania z alternatywnych metod rozstrzygania sporów, tj. zwrócenia się o interwencję do neutralnej strony, takiej jak rozjemca w postępowaniu pojednawczym, mediator, rzecznik praw konsumenta.

8. Warunki gwarancji

1. Do produktów posiadających gwarancję producenta E-Sklep wysyła wraz z towarem kartę gwarancyjną, w której każdorazowo określone są warunki gwarancji.
2. W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady:
a. korzystając z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy w związku z niezgodnością produktu z jego opisem.

9. Dane osobowe

1. Składając zamówienie w E-Sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie i ich przetwarzanie przez E-Sklep. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do wykonania umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zamówienia przez E-Sklep.
2. Klient składający zamówienie w E-Sklepie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do serwisów gromadzących opinie o dokonanych w sklepach internetowych transakcjach. Na skutek udzielenia takiej zgody, Klient może otrzymywać wiadomości e-mail z prośbą o wystawienie opinii na temat transakcji w serwisach gromadzących opinie klientów sklepów internetowych.
3. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
4. Klient ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również żądania ich usunięcia z bazy danych.
5. Administratorem danych osobowych jest LAGAT.
6 Administrator danych osobowych nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych osobowych przez Klienta.

10. Postanowienia końcowe

1. Towary prezentowane na stronach E-Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.
2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 25.12.2014 i jego postanowienia stosuje się do wszystkich zamówień złożonych po tym dniu.
3. E-Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu. Wszystkie zmiany stają się skuteczne w terminie wskazanym przez E-Sklep, jednak nie wcześniej niż 14 (czternaście) dni od daty opublikowania zmiany. Klient zostanie poinformowany o zmianie regulaminu. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian są realizowane na podstawie zapisów regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

Załącznik numer 1 do regulaminu sprzedaży w sklepie internetowym lagat.pl

POUCZENIE O PRAWIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
a) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz, która nosi ślady użytkowania wykluczające jej zwrot, np. z przyczyn higienicznych.;
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
f) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
g) zawartej w drodze aukcji publicznej;
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. W przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach, termin 14 dni liczony jest od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.
3. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas na adres LAGAT, ul. Powstańców 101/57, 05-800 Pruszków, lagat@lagat.pl, tel.: 510 30 88 90 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną lagat@lagat.pl). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
5. Skutki odstąpienia od umowy:
a) w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa do odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;
b) proszę odesłać nam rzecz na adres LAGAT Powstańców 101/57, o5-800 Pruszków niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Załącznik numer 2 do regulaminu sprzedaży w sklepie internetowym lagat.pl

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

(oświadczenie to należy wypełnić i odesłać jedynie w wypadku chęci odstąpienia od umowy w sposób zgodny z punktem 6.1. regulaminu)
………………………………………………………………….
(miejsce oraz data złożenia oświadczenia o odstąpieniu)
LAGAT Marta Anna Wawrzyn
ul. Powstańców 101/57
05-800 Pruszków
………………………………………………………………….
(imię i nazwisko / firma)
………………………………………………………………….
(ulica, numer domu, lokal)
………………………………………………………………….
(kod pocztowy, miejscowość)

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU

Niniejszym, działając w imieniu własnym ……………………………………………………………………………………………………………………., (imię i nazwisko / firma)
oświadczam, że odstępuję w całości / w części od umowy sprzedaży zawartej w dniu…………………... (zakreślić odpowiednie)
……………………………………………………… z firmą LAGAT w zakresie (data potwierdzenia transakcji)
w jakim obejmowała ona następujące przedmioty: ……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
(wskazać wszystkie zamówione przedmioty w zakresie, których następuje odstąpienie od umowy)

Zamówione przedmioty zostały przeze mnie odebrane w dniu ……………………………………….……. (wskazać jedynie jeżeli oświadczenie o odstąpieniu jest składane po odbiorze przedmiotu zamówienia)
Jednocześnie oświadczam, że znane są mi postanowienia punktów: 6.1., 6.4., 6.6. oraz 6.10. regulaminu.
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na dokonanie zwrotu należności w formie przelewu bankowego (zakreślić odpowiednie)
na nr konta: ………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..
(data i podpis, w przypadku oświadczenia składanego w formie korespondencji tradycyjnej)

 

 

                      

 

 

 

W razie wątpliwości i pytań prosimy o kontakt pod adresem e-mail:<br>
lagatpl@gmail.com lub lagat@lagat.pl
');
?>

W razie wątpliwości i pytań prosimy o kontakt pod adresem e-mail:
lagatpl@gmail.com lub lagat@lagat.pl
Dalej

Marki

Produkt solidnie wykonany , spełnił moje oczekiwania w 100 %, używaliśmy w ...
5 5 gwiazdek!
Pad z kolekcji Coffee. Rozmiar: 54x72cm...
PRICE175,00PLN245,00PLN